Faculty Members

Ajith Kumar R

Alex James

Andre Geim

Asharaf S

Athira K

Christie Thomas Cherian

Elangovan K

Elizabeth Sherly

Jaishanker R

John Eric Steephen

Jose Joseph

Joseph Suresh Paul

Manoj Kumar T. K

Md. Meraj Uddin

Michael G. Wahl

Muthusankar Eswaran

Pradeep Kumar K

Preetam Mukherjee

Radhakrishnan T

Sabu M Thampi

Sanil P Nair

Satheesh Kumar K. G.

Shanujas. V

Sini V. Pillai

Sinnu Susan Thomas

Sooraj N P

Sujoy Madhab Roy

Sumit Datta

Tony Thomas